JAV Lietuvių Bendruomenė
Bostono Apylinkė

BOSTONO LIETUVIAI

Bostone lietuviai pradėjo kurtis nuo 1880 metų. Ši kolonija itin išaugo po 1904 metu. Vieni iš Lietuvos bėgo,norėdami išvengti karinės tarnybos Rusijos kariuomenėje,kiti- persekiojimo už dalyvavimą 1905 revoliucijoje,treti- ekonominių sunkumų. 1949-1951 metais į Bostoną atvyko antroji ateiviu banga.Tai pabėgėliai nuo gręsiančio komunistinio rėžimo Lietuvoje.Pastaraisiais metais Bostono lietuvių bendruomenė pasipildo naujais nariais, dažniausiai atvykusiais dirbti ar studijuoti.

 


JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BOSTONO SKYRIAUS VALDYBOS NARIAI

2007 m. buvo išrinkta nauja Bostono Lietuvių Bendruomenės valdyba (BLB). Po rinkimų valdyba pasiskirstė pareigomis

Pirmininkė Rima Girniuvienė
pavaduotoja renginių organizavimui Estera Girdauskienė
pavaduotoja socialiniams reikalams Regina Balčaitienė
internetas ir ryšiai su bendruomene Erikas Narkevičius
iždo reikalai Dr. Edvardas Bubnys
organizaciniai reikalai Diana Žibaitienė


Bostono Lietuvių Bendruomenės elektroninio pašto adresas: boston@lietuviu-bendruomene.org

 
     
Copyright © 2008, Boston Lithuanian Community, Inc.  All rights reserved.