JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apylinkė
Lithuanian American Community, Inc. The Boston Chapter

Amerikos Veliava/American Flag Lietuvos Veliava/Lithuanian Flag
Boston (picture)

Titulinis/HomeRenginiai/EventsJAV Lietuviu Bendruomene/LAC Inc.Nuorodos-jus esate cia/Links-you are hereSusisiekti/Contact Us

Lithuania (picture)BOSTONO LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS
BOSTON LITHUANIAN ORGANIZATIONS

BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
Adresas: 368 West Broadway,South Boston
Pirmininkas: Joe Austras
Privatus klubas, kuriame veikia kavinė-baras, bankas ir yra renginiams nuomojamos salės

BOSTON LITHUANIAN CITIZEN'S CLUB
Address: 368 West Broadway,South Boston
Chairperson: Joe Austras
Manages the Lithuanian Citizen's Club building, which houses a Lithuanian restaurant and provides the venue for most Lithuanian programs and events


BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA
Direktorė: Gaila Narkevičienė
kontaktas: p.gaila@blsm.org
Mokykla veikia nuo 1949 m. Programoje, vaikų darželis, aštuonios klasės ir dvi aukštesniosios mokyklos klasės. Čia mokosi apie 100 vaikų.

BOSTON LITHUANIAN SCHOOL
Director: Gaila Narkevičienė
contact: p.gaila@blsm.org
Lithuanian Saturday School was established in 1949. Currently the school comprises all grades from pre-school through tenth grade. More than 100 children attend the school.


ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS "DOLIJA"
Vadovė: Egida Matulionienė
Atlieka dainas, šokius bei instrumentinę muzika

ETHNOGRAFIC ENSEMBLE "DOLIJA"
Leader: Egida Matulionienė
The group perform older songs and dances


ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS "SODAUTO"
Vadovė: G.Kupčinskienė
Programos dalis- Pensilvanijos angliakasių dainos.

ETHNOGRAFIC ENSEMBLE "SODAUTO"
Leader: G.Kupčinskienė
The group perform newer songs, especially those
sung by Lithuanian immigrants in U.S.


KULTŪRINIAI SUBATVAKARIAI
Adresas: Bostono Lietuvių Piliečių klubas
Pirmininkas: Zita Krukonienė
Organizuoja kultūrines programas

CULTURAL EVENINGS
Address: Bostono Lithuanian citizen's club
Chairperson: Zita Krukonienė
Organize cultural programs


LIETUVOS VYČIAI (BOSTONO KUOPA NR.17)
Pirmininkas: Frank Markūns
Rūpinasi Lietuvos ir lietuvybės reikalais. Atstovauja Lietuvos interesams JAV organizacijose


SKAUTAI
Mergaiciu vadove: Asta Norvaisiene
kontaktas: astanorvaisa@1tx.com
Berniuku vadovas:Romas Juozelskis
kontaktas: rjuozelskis@comcast.net
Organizuoja kasmetinę Kaziuko mugę, programas, iškylas,stovyklas jaunimui

SCOUTS
Chairperson: Asta Norvaisiene
Organize outings, camps and other programs for young people, including the annual craft show and festival called St. Casimir's Fair


ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJA PIETŲ BOSTONE
Klebonas: kun. S. Žukas
Parapija įkurta 1896. šv. Petro bažnyčia pastatyta 1901. Parapijai priklauso apie 1000 šeimų, gyvenančių Naujojoje Anglijoje, apie 100 iš jų atvykę iš Lietuvos. Vaikų ruošimas Pirmosios komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams šioje parapijoje vyksta lietuvių kalba.

ST. PETER LITHUANIAN PARISH
Rev: Pastor S. Žukas
Lithuanian Parish of St. Peter was established in 1896 and the church was built in 1901. More than 1000 families belong to the parish, with the majority of families living in various cities and towns in Massachusetts and neighbouring states. About 100 families belong to the third wave of immigrants. Children are prepared for first Communion and Confirmation in Lithuanian.


Taupa Lithuanian Federal Credit Union
www.taupaboston.com


TAUTININKŲ SĄJUNGA
pirmininke: Birute Banaitiene
birutebanaitis@aig.com
Chairperson: B.Banaitienė
Political network

KITOS NUORODOS
OTHER LINKS


Donate to LAC-Boston via Paypal


Niujorko Lietuvių Bendruomenės svetainė
www.nylithuanian.org


BALFAS
Pirmininkas: David Skirkey
kontaktas: skirkevicius@hotmail.com
Lietuvių tremtinių šalpos organizacija

Chairperson: David Skirkey
contact: skirkevicius@hotmail.com
Lithuanian refugees charitable organization


"LAIKAI VAIKAMS"
Laikraštėlio tikslas - supažindinti išeivijos jaunimą su Lietuva dabar ir praplatinti jų lietuviškų žodžių žodyną.
http://www.laikaivaikams.org/


LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMAS


LITUA


Stovykla/Camp "Neringa"
www.neringa.org


ŠALFASS
Organizuoja sporto turnyrus JAV Šiaurės rytų pakraštyje

A sports organization that organizes tournaments in the Northeast.


SILUVOS MARIJOS 400 METU JUBILIEJUS


TAUTODAILĖS INSTITUTAS
Pirminkas: Jonas Stundža, stundza@hotmail.com
Rengia tautodailės popietes


"The Lithuanians" website
www.thelithuanians.comCopyright © 2014 Boston Lithuanian American Community.  All rights reserved.